Ochrona stacjonarna

Ochrona stacjonarna

Zapewniamy

 • pracowników kwalifikowanych posiadających należyte umiejętności, które gwarantują skuteczne działanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu osób, oraz zapewniają bezpieczeństwo w zabezpieczanym mieniu
 • pracowników, którzy są w trakcie zdobywania uprawnień pracowników kwalifikowanych oraz pracowników przeszkolonych według autorskiego programu AGENCJI OCHRONY KOWALCZYK.
 • inspektorów Nadzoru – najlepszych specjalistów w branży ochrony osób i mienia (rekrutacja spośród wykwalifikowanych kadr służb mundurowych)
 • bezpośredni kontakt z Inspektorem Nadzoru, który zostaje przydzielony do Państwa obiektów
 • możliwość zdalnej kontroli pracy agentów ochrony poprzez system ACTIVE GUARD (system antynapadowy + podjazd grupy interwencyjnej + system monitorowania obchodów + bezpośredni system łączności z Policją, Strażą Pożarną, Służbami Technicznymi oraz Służbami Medycznymi)
 • miłą i przyjazną obsługę klienta
 • zapewniamy również pracowników przeszkolonych w obsłudze urządzeń biurowych, urządzeń rentgenowskich, pracowników posługujących się językami obcymi, oraz posiadających inne umiejętności potrzebne np. do pełnienia obsługi recepcji, parkingów i nie tylko.

Realizacja ochrony

W zależności od rodzaju i charakteru chronionego obiektu ustalane są szczegółowe warunki sprawowania ochrony

Zasady sprawowania ochrony stacjonarnej obiektu polegają na:

 • patrolowaniu części wspólnych obiektu oraz przylegających do niego zewnętrznych powierzchni otwartych
 • podejmowaniu niezwłocznej interwencji w każdym przypadku zakłócenia spokoju i bezpieczeństwa na obiekcie, a w przypadkach szczególnych interweniowania załogami interwencyjnymi
 • sprawdzaniu stanu zabezpieczenia technicznego obiektu
 • zapobieganiu ewentualnym kradzieżom, napadom rabunkowym bądź aktom dewastacji
 • prowadzeniu rejestracji elektronicznej obchodów
 • nie wpuszczaniu na teren obiektu osób nieupoważnionych
 • niezwłocznym powiadamianiu odpowiednich służb w przypadkach zagrożenia lub awarii
 • prowadzeniu systematycznych patroli chronionego terenu
 • natychmiastowym powiadamianiu właściciela obiektu lub wskazanej przez niego osoby o nagłych wydarzeniach zaistniałych w ochranianym obiekcie

W zależności od rodzaju i charakteru chronionego obiektu ustalane są szczegółowe warunki sprawowania ochrony.

Obowiązki pracowników ochrony (zadania):

 • Pełnienie dyżuru w określonym miejscu i czasie
 • Zabezpieczenie bezpieczeństwa Zleceniodawcy i osobom znajdującym się na zabezpieczanym terenie
 • Ochrona powierzonego mienia przed wszelkimi zagrożeniami spowodowanymi działaniem bezpośrednim (celowym), zaniechaniem lub niedbalstwem
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa, instrukcji ochrony, instrukcji ppoż., warunków umowy, regulaminów i uzgodnień pomiędzy stronami
 • Dokładna znajomość i realizacja planu zabezpieczenia obiektu
 • Wykonywanie poleceń przełożonych i wyznaczonych przedstawicieli Zleceniodawcy pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem i nie spowoduje osłabienia ochrony
 • Podejmowanie interwencji przy użyciu własnych sił i środków dopuszczonych prawem
 • Wykorzystanie wszystkich możliwości w celu ujęcia sprawcy bądź sprawców przestępstwa lub wykroczenia
 • Niezwłoczne powiadomienie pogotowania ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego, organów ścigania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, wypadku lub ujawnienia przestępstwa
 • Informowanie o zdarzeniach przedstawiciela Zleceniodawcy i bezpośredniego przełożonego
 • Pełnienie dyżuru w ustalonym umundurowaniu
 • Dbanie o ład i porządek w miejscu pełnienia służby oraz o powierzony sprzęt
 • Dokumentowanie zdarzeń (książka służby, notatka służbowa, raport)
 • Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona interesów Zleceniodawcy
 • Wykonywanie innych obowiązków wynikających z instrukcji szczegółowej, podporządkowanej wymaganiom Zleceniodawcy

Wyposażenie pracowników ochrony:

 • Środki łączności bezprzewodowej (radiostacje)
 • Pilot antynapadowy
 • Telefony komórkowe,
 • Środki przymusu bezpośredniego
 • Broń palna
 • Lustro inspekcyjne
 • Pozostałe …